Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αραεύω σε, πατέρα

Αραεύω σε πατέραΑραεύω σε πατέρα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Πατέρα μ’, εφαρμακώθα
με τ’ εσόν τη χαμονήν
Ορφανός εγώ επέμ’να,
πονεμένον έν’ η ψ̌η μ’

Τα δά̤κρυ͜α μ’ έχω νερόν
και φαΐν έχω τον πόνον
Πατέρα, εγώ ντο σύρω,
το ψ̌όπο μ’ εξέρ’ α̤’ μόνον

Τα χ̌ειλόπα μ’ ’κι γελούν,
βαρέα αναστενάζω
Σα τέρτι͜α τη ορφανίας,
πατέρα μ’, πώς θα βαστάζω;

Αραεύω σε, πατέρα,
και -ν- εσέν πάντα θυμούμαι
Τη φωτογραφία σ’ βάλω
σο κρεβάτι μ’ και κοιμούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
επέμ’νααπόμεινα
εσόνδικός/ή/ό σου
εφαρμακώθαφαρμακώθηκα
θυμούμαιθυμάμαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χ̌ειλόπαχειλάκια
χαμονήνχαμό, όλεθρο
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr