Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρθανε τα γεράματα

Πόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Γιώργος Κοπαλάς

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Ατματσίδης


Έρθανε τα γεράματα μ’
και τα μαλλία μ’ χ̌ι͜όνι͜α
Αλήγορα εδέβανε
τα έμορφα τα χρόνι͜α μ’

Έρθανε τα γεράματα μ’,
τ’ ομμάτι͜α μ’ σκοτεινεύ’νε
Τα γόνατα μ’ ξάι ’κι κρατούν,
τ’ ωμία μ’ κα’ τσ̌οκεύ’νε

Θυμούμαι τα νεότητα μ’
και καίγεται η καρδία μ’
Θέλω να κλαίω ’κ’ επορώ,
φουρκίεται η λαλία μ’

Εγέρασα, εγέρασα,
βάρυνεν το κορμόπο μ’
Να πορπατώ ξάι ’κ’ επορώ,
χαρχαταρι͜ά το ψ̌όπο μ’

Έρθα, ελάστα απάν’ ση γην,
εδούλεψα, εγράστα
Τιδέν ’κ’ επέμ’νεν ση ζωή μ’,
μανάχον ντ’ ενεγκάστα

Ν’ αηλί εμέν, ν’ αηλί εμέν,
επέρασαν τα χρόνι͜α μ’
Εδέβαν τα νεότητα μ’,
επέμ’νανε τα πόνι͜α μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αλήγοραγρήγορα
απάν’πάνω
εγράσταφθάρηκα, έλιωσα γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκα ἀλάομαι/ηλάσκω
έμορφαόμορφα
ενεγκάστακουράστηκα
επέμ’νανεαπόμειναν
επέμ’νεναπόμεινε
επορώμπορώ
έρθαήρθα
έρθανεήρθαν
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κα’κάτω
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορμόποκορμάκι
λαλίαλαλιά, φωνή
μανάχον(ο) μοναχός, (επίρρ.) μόνο/μοναχά
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νεότητανιότη, νιάτα
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
πόνι͜απόνοι
πορπατώπερπατάω
σκοτεινεύ’νεσκοτεινιάζουν
τιδέντίποτα
τσ̌οκεύ’νεκαταπίπτουν, επικάθονται, κλίνουν υπό το βάρος çökmek
φουρκίεταιπνίγεται
χαρχαταρι͜ά(ηχομ. λέξη) πάλλεται παράγοντας θόρυβο
ψ̌όποψυχούλα
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr