Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο λόγον ’κ’ ετελείωσεν

Η καμπάνα του ΠόντουΗ καμπάνα του Πόντου

Στιχουργοί: Φίλων Κτενίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Κώστας Διαμαντίδης, Παύλος Αποστολίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Ο λόγον ’κ’ ετελείωσεν
και η βοή ’κ’ εστάθεν
Έστραψεν και εβρόντεσεν
κι εσείγανε τα κάστρι͜α
Απάν’ ας σον Καστρότειχον,
κι απάν’ ας σο παλάτι,
τη Παναγίας το ζωνάρ’¹
τ’ εφτάχρωμον επλώθεν
και έλαμψεν η θάλασσα,
η γη και τα ουράνι͜α
Απέσ’ κι απάν’ σα χρώματα,
σην μέσ’ τη φωτασίας
’φάνθεν η Χρυσοκέφαλος
με τον Χριστόν σα χ̌έρι͜α
Μαργαριτάρι͜α έλαμπαν
σην άκρι͜αν τ’ ομματί’ ατ’ς
ντ’ εγύριζαν και ολουνούς
ετέρ’νανε θλιμμένα
κι ολόγερα τ’ς επέταναν
χίλι͜οι, μύριοι αγγέλοι
Ερρούξαν ούλ’ σα γόνατα,
κ’ εποίν’νανε μετάνοιας
Εψάλνανε το «Ωσαννά»
και το «Τη Υπερμάχω...»
Εντάμαν ψέλλ’νε κι οι αγγέλ’
και ξαν κρούν’ τα καμπάνας
κι ακούγεται από ψηλά,
ψηλά ας σα ουράνι͜α,
έναν φωνήν, τρανόν φωνήν,
σαν απ’ αγγέλου στόμαν
«Αποθαμέν’ θα απομέν’,
αδά όπου ετάφαν
χιλιάδες χρόνια φύλακες
και μέρες μυριάδες
Κι άλλ’ ατόσα κι αν δι͜αβαίν’ν’,
θα μέν’ και θα περ’μέν’νε
Θα αναμέν’νε την Λαμπρήν
και το «Χριστός Ανέστη»
Θα αναμέν’ν’ τον γυρισμόν
και τη ξενιτεμένε
Εσάς, αλλού θα στείλω σας,
άλλο λαλεί σας χώμαν
Άλλο γραμμένον έχ̌ετεν,
κι η μοίρα σουν έν’ άλλο.
Με την ευχ̌ή μ’, με την ευχ̌ή μ’
και με την ευλογία μ’
Σο καλόν και ο δρόμος σουν,
ομάλ’ και μέλ’ και γάλαν
Ο δρόμον ντο ευλόγεσα,
και η στράτα ντο ευχέθα
θα έν’ στράτα και γυρισμού
κι όρωμαν ξενιτέα»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
αδάεδώ
άκρι͜ανάκρια, άκρη
αναμέν’ν’περιμένουν
αναμέν’νεπεριμένουν, αναμένουν
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αποθαμέν’πεθαμένοι
απομέν’απομένει
ατ’ςαυτής, της
δι͜αβαίν’ν’(για τόπο) περνάνε, διασχίζουν, (για χρόνο) περνάνε διαβαίνω
εβρόντεσενβρόντηξε
έν’είναι
εντάμανμαζί
επέτανανπετούσαν
επλώθεναπλώθηκε
εποίν’νανεέκαναν, έφτιαχναν
ερρούξανέπεσαν
εσείγανεσείστηκαν
εστάθενστάθηκε, σταμάτησε
έστραψενάστραψε
ετάφαντάφηκαν
ετέρ’νανεκοιτούσαν
ευλόγεσαευλόγησα
ευχέθαευχήθηκα
εψάλνανεέψελναν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
λαλείβγάζει λαλιά, καλεί, αποκαλεί, προσκαλεί, οδηγεί
μέλ’μέλι
μέσ’μέση
ξανπάλι, ξανά
ξενιτέαξενιτεμένου
ολόγεραολόγυρα
ομάλ’ομαλό, ευθεία, πεδιάδα
ομματί’ματιού
όρωμανόνειρο
ούλ’όλοι
περ’μέν’νεπεριμένουν
σουνσας
τη Παναγίας το ζωνάρ’ουράνιο τόξο
’φάνθεν(εφάνθεν) φάνηκε, εμφανίστηκε
φωτασίαςφωταψίας
ψέλλ’νεψάλλουν
Σημειώσεις
¹ Τη Παναγίας το ζωνάρ’: το ουράνιο τόξο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr