Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Από Θεού ξαν έρχεψαν

Η καμπάνα του Πόντου

Στιχουργοί: Φίλων Κτενίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Κώστας Διαμαντίδης


Από Θεού ξαν έρχεψαν
να κρούγ’νε τα καμπάνας
χωρίς δεσπότ’ διαταγήν
και διάκου συνεργίαν
Καμπάνας μικρά και τρανά
κρούγ’νε δοξολογίαν
Το έναν κρούει και τραγωδεί,
το άλλο κρούει και κλαίει
κι ας σ’ όλων το τρανύτερον
βαρυαναστενάζει
ντου ’κ’ έχ̌’ ανθρώπ’ς ν’ ακούγ’ν’ ατο,
ποπάν ν’ ευτάει μετάνοιας
Χρόνια έρθαν κι επέρασαν,
καιροί έρθαν και πάγ’νε
και η καμπάνα το τρανόν,
αναμέν’ δίχως γλώσσαν
Εμπαίν’ αέρας και βοά,
άνεμος και μουγκρίζει
Εμπαίν’νε ευχάς και τραγωδεί,
’μπαίν’νε κατάρας, κλαίει
Εμπαίν’νε και τ’ ορώματα
τ’ ημέρας και τη νύχτας
και κρούει, και κλαίει, και τραγωδεί,
και θλίφκεται ο κόσμον!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακούγ’ν’ακούνε
αναμέν’περιμένει
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
εμπαίν’μπαίνει
εμπαίν’νεμπαίνουν
έρθανήρθαν
έρχεψανάρχισαν
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ευχάςευχές
έχ̌’έχει
θλίφκεταιθλίβεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κατάραςκατάρες
κρούγ’νεχτυπούνε
κρούειχτυπάει
’μπαίν’νε(εμπαίν’νε) μπαίνουν
ντουπου, αυτό/ά που
ξανπάλι, ξανά
ορώματαόνειρα, οράματα
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
ποπάνπαπά
συνεργίανσυνεργασία
τραγωδείτραγουδάει
τρανάμεγάλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr