Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το ρακοποτιγμένον

Φεγγιτοβέρ’

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Στάθης Παρχαρίδης


[Και] Μ’ έναν ρακίν θα τραγωδώ,
σα δύο ’κι βαστάζω,
σα τρία θα παραπατώ
την πόδα μ’ θα δελι͜άζω

[Και] Τίκια να στέκω ’κ’ επορώ,
ζεβρι͜ά, δεξ̌ι͜ά θα πάγω
Έμπρι͜α θα συμποδίγουμαι,
τογρίν πόδαν ’κ’ ευτάγω

[Και] Σο τέταρτον θαρρώ πετά
τ’ ακίλ’ ας σο κιφάλι μ’
Φοούμαι παραφέρ’κουμαι
πολλά τρανόν το χάλι μ’

[Και] Σο πέμπτον χάνω τη στράταν
κι απάν’ ση γην διπλούμαι
και ογρασ̌εύω μαναχός
και ’κ’ επορώ να σ’κούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλ’μυαλό akıl/ʿaḳl
απάν’πάνω
δελι͜άζωμπερδεύω, μπλέκω θηλιάζω<θῆλυς
διπλούμαιδιπλώνομαι
έμπρι͜αμπροστά
επορώμπορώ
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ζεβρι͜άαριστερά
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
μαναχόςμοναχός, μόνος
ογρασ̌εύωπασχίζω, παλεύω (αμτβ) uğraşmak
παραφέρ’κουμαιπαραφέρομαι
πόδαίχνος, πατημασιά, βήμα
πόδανίχνος, πατημασιά, βήμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σ’κούμαισηκώνομαι
τίκιαστητά dik
τογρίναληθινό, ίσιο, ευθύ, σωστό doğru
τραγωδώτραγουδάω
φοούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr