Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γράμμαν μη στείλτς με

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Γράμμαν μη στείλτς με, γιαβρόπο μ’,
γομάτα τ’ ομματόπα μ’
’Κ’ επορώ ν’ αναγνώθ’ ατο,
τρομάζ’νε τα χ̌ερόπα μ’

Συ ας σο γιάνι μ’ ντ’ έφυγες
τ’ απέσ’ ι-μ’ ερημώθεν
Άμον πουλίν επέταξες
σα μακρά π’ εκομπώθεν

Ση Θεού την ημέραν ’κειάν
τα γέλ’τα σ’ αφουκρούμαι
Όθεν τερώ ευρίεσαι
Θεέ μ’, θα παλαλούμαι!

Κιντίν και βράδον πολεμώ
τ’ ομμάτι͜α μ’ να τσαμώνω
Σο όραμα μ’ ν’ ελέπω σε
το ψ̌όπο μ’ να ’λαφρώνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αφουκρούμαιαφουγκράζομαι
βράδονβράδυ
γέλ’ταγέλια
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκιyavru + -όπον
γιάνιπλάι, πλευρόyan
γομάταγεμάτα
εκομπώθενξεγελάστηκε, εξαπατήθηκεκομβόω
ελέπωβλέπω
επέταξεςπέταξες
επορώμπορώ
ευρίεσαιβρίσκεσαι
’κ’δενουκί<οὐχί
’κειάνεκεί πάνω
κιντίναπόγευμα, δείλιikindi
’λαφρώνωελαφρύνω
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
παλαλούμαιτρελαίνομαι
στείλτςστέλνεις
τερώκοιτώ
τρομάζ’νετρέμουν
τσαμώνωκλείνω, σφαλίζω
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr