Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αναστάσιμα

’Σ σην πλατείαν χορεύ’νε’Σ σην πλατείαν χορεύ’νε

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Στάθης Παρχαρίδης


Ραχ̌ι͜ά και ραχ̌οκέφαλα,
ανοίξτεν θα περάνω
Ωρία παίρετε άψιμον
όντες αναστενάζω

Εποίκες με, τσούνας κουτάβ’,
κι απέσ’ σ’ ορμάν’ επέμ’να
Φυλλόπον εχαρχάριζεν
εσέναν ενεμένα

Πώς να μη λέγω παλαλά,
πώς να μη λέγω αΐκα;
Τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’
πώς να μη στέκ’ καρίπ’κα;

Γιά μάϊσσα μάνα εποίκε σε,
γιά μαϊσσωμένον είσαι
και ’κι πονείς το καρδόπο μ’
όντες παρακαλεί σε

Ε! Σην πλατείαν χορεύ’νε!!!

♫

Από Θεού χαρτίν έρθεν
οφέτος θα γυρεύω
δύο κουκούτσι͜α -ν- άλατα
τ’ αρνόπο μ’ να γητεύω

Πουλί μ’, τη χωριστέρα σου
ντό βάλλτς απάν’ σο γιάνι;
Εμορφάδα σ’ κανείται σε,
μ’ αλείφκεσαι πογιάν -ι

Ο πρόσωπος σ’ πολλά έμορφον,
τ’ ομμάτι͜α σ’ τογραεύ’νε
Το στέσιμον κι η καλατσή σ’
τον άνθρωπον μαεύ’νε

Πουλί μ’, απέσ’ σην αύλι͜α σου
εκούρεψες καπάνα
Πρώτα -ν- επίασες εμέν,
ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!

Ε! Άψιμον σο Πορτοράζ!!!

♫

Σίτ’ στέκω κάπως γίνουμαι,
σίτ’ στέκω κατ’ παθάνω
Γίνουμαι κάστρα να πατώ,
χωρία να χαλάνω

Γουρπάνι σ’, ποδεδίζω σε,
μανουσ̌ακί’ σκουντούλα!
Όντες πονεί το καρδόπο μ’
για γρίβωσον ση γούλα μ’

Η κεμεντζ̌έ μ’ χ̌ελιδονίζ’
και τα κόρδας ι-μ’ κλαίγ’νε
Θα βλαστημώ τον κύρ’ν ατουν
για τ’ εσέν αν κατ’ λέγ’νε

Σο Πορτοράζ οι παλαιοί
απ’ είνας-είνας φεύ’νε
Πού είν’ ατείν’ που έλεγαν
«σην πλατείαν χορεύ’νε»;

♫

Ντο να ευτάγω σε, πουλί μ’,
και να ευχαριστώ σε;
Τ’ ημ’σόν τη ψ̌η μ’ ας δίγω σε
και τ’ άλλο πα ας χρωστώ σε

Το Πορτοράζ, το Πορτοράζ
το άνθεν και το κάθεν
Οι παλαιοί επέθαναν
εμορφία ’θε εχάθεν

Όντες ακούω και τον Γιώρ’
να παίζ’ και το τουλούμ’
και ντό πολλά έρ’ται σο νου μ’
ο Κώτσον τ’ Ασαλούμ!

♫

Σ’ αλάτ’ αφκά μη κάθεσαι,
γριβών’ απάν’ ι-σ’ πίσσα
Αούτα τα ξερόχ̌ερα μ’
σην ψ̌η σ’ απάν’ να ’κείσαν

Ανάθεμα και το ρακίν
ας σ’ όλιον το καλλίον
Εκατό δράμι͜α είν’ πολλά,
ημ’σόν οκάν ολίγον

Εγώ -ν- αδά ’κι ’ίνουμαι,
εγώ -ν- αδά ’κι στέκω
Τ’ ομμάτι͜α μ’ χαντυλλι͜άουνταν
εσέν όντες ελέπω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αΐκατέτοια/ες
αλάτ’έλατο
άλατααλατισμένα
αλείφκεσαιαλείβεσαι
άνθενεπάνω, από πάνω
ανοίξτενανοίξτε (προστ.)
αούτααυτά
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατείν’αυτοί
ατουντους
αύλι͜ααυλή
αφκάκάτω
άψιμονφωτιά
βάλλτςβάζεις
γητεύωξορκίζω, ξεματιάζω, κάνω γητειές προς θεραπεία κπ
γιάείτε, ήya/yā
γιάνιπλάι, πλευρόyan
γίνουμαιγίνομαι
γούλαλαιμόςgula
γουρπάνιθυσίαkurban/ḳurbān
γριβών’προσκολλάται
γρίβωσονπροσκολλήσου (προστ.)
δίγωδίνω
δράμι͜αμονάδα βάρους, 1 δράμι=1/400 της οκάςμεσ. ελλ. δράμιον < τουρκ. dirhem < περσ. dirham < αρχ. ελλ. δραχμή (αντιδάνειο)
είν’είναι (για πληθ.)
είναςένας/μία
εκούρεψεςέστησεςkurmak
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εμορφάδαομορφιά
εμορφίαομορφιά
έμορφονόμορφο
ενεμέναπερίμενα, ανέμενα
επέθανανπέθαναν
επέμ’νααπόμεινα
εποίκεέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
έρθενήρθε
έρ’ταιέρχεται
εσάδικά σου/σας
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
εχάθενχάθηκε
εχαρχάριζενθρόιζε
ημ’σόνμισό/η
’θετου/της
’ίνουμαιγίνομαι
κάθενκάτω, κάθε
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καπάναπαγίδαkapan
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’καμοναχικά, ερημικάgarip/ġarīb
κατ’γιατί/γιατί δεν
’κείσαν(εκείσαν) κείτονταν, ξάπλωναν
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
’κιδενουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
κόρδαςχορδές
κύρ’νκύρη, πατέρα
λέγ’νελένε
μαεύ’νεμαγεύουν
μαϊσσωμένονμαγεμένο
μανουσ̌ακί’μενεξέ, βιολέταςմանուշակ (manušak)<manafšak
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ορμάν’δάσοςorman
οφέτοςφέτος
παπάλι, επίσης
παθάνωπαθαίνω
παίρετεπαίρνετε
παλαιοίπαλιοί
παλαλάτρελά, τρέλες
περάνωπερνάω
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πρόσωποςπρόσωπο
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌οκέφαλακορφές βουνών
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
τογραεύ’νεκομματιάζουνdoğramak
τουλούμ’άσκαυλος, αγγείοtulum
τσούναςσκύλας
φεύ’νεφεύγουν
φυλλόπονφυλλαράκι
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χαντυλλι͜άουντανγαργαλιούνται, μτφ. θαμπώνονται
χορεύ’νεχορεύουν
χωρίαχωριά
χωριστέραχωρίστρα
ψ̌ηψυχή
ωρίαπρόσεξε, φύλαξε, επέβλεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr