Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επέρασα πίκρας πολλά

Εσύ είσαι τριαντάφυλλονΕσύ είσαι τριαντάφυλλον

Στιχουργοί: Νίκος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Νίκος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσιτιρίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Επέρασα πίκρας πολλά,
η καρδι͜ά μ’ εματώθεν
Πολλά βάσανα έσυρα
το ψ̌όπο μ’ επληγώθεν

Τα τραγούδια ντο τραγωδώ
’κ’ είν’ μόνο για τ’ εμένα
Είν’ για όλεν τα καρδόπα
ντο είναι πληγωμένα

Ατώρα όνταν τραγωδώ
τα βάσανα, τα πόνι͜α
Αμὰν θυμούμαι ντ’ έσυρα
εκείν’ τ’ άσ̌κεμα χρόνι͜α

Εθάρρ’να όλ’ άμον εμέν
απάν’ σον κόσμον είναι
’Θάρρ’να πως την ψ̌ην ατουν
σον πληγωμένον δίν’νε

Τα τραγούδια ντο τραγωδώ
’κ’ είν’ μόνο για τ’ εμένα
Είν’ για όλεν τα καρδόπα
ντο είναι πληγωμένα

Ατώρα όνταν τραγωδώ
τα βάσανα, τα πόνι͜α
Αμὰν θυμούμαι ντ’ έσυρα
εκείν’ τ’ άσ̌κεμα χρόνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
άσ̌κεμαάσχημα
ατουντους
ατώρατώρα
δίν’νεδίνουν
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
είν’είναι (για πληθ.)
εματώθενματώθηκε
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
’θάρρ’να(εθάρρ’να) πίστευα, νόμιζα
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόπακαρδούλες
όλ’όλοι/α
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όντανόταν
πίκραςπίκρες
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
τραγωδώτραγουδάω
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr