Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Της ζωής το ανηφόρι

Οι κεμεντσ̌ετσ̌ήδεςΟι κεμεντσ̌ετσ̌ήδες

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Στάθης Νικολαΐδης


Της ζωής το ανεφόρ’
έν’ πολλά τρανόν
κι αν ’κι ’ξέρτς τα μονοπάτι͜α
χάσαι σον κρεμόν
Έχ̌’ και έναν μαύρον στράταν
χωρίς γυρισμόν

Έι, έι, δύο μέτρα
χώμαν θα κερδί͜εις
Απ’ ατού όλ’ θα δι͜αβαίνομ’
’κι γλυτών’ κανείς

Παλληκάρι͜α, βασιλιάδες,
πλούσιοι και φτωχοί
Πέτε με, κανείς τα χρόνια
έκλωσεν οπίσ’;
Ας πατούμε την κακίαν
όσον έν’ νωρίς

Έι, έι, δύο μέτρα
χώμαν θα κερδί͜εις
Απ’ ατού όλ’ θα δι͜αβαίνομ’
’κι γλυτών’ κανείς

Ντό ευτάμε και πού πάμε
πώς ’κ’ εξέρομε;
Μάταια είναι τα πάντα
και ντο έχομεν
Η ζωή έν’, έρθαμ’, είδαμ’
και θα φεύομε

Έι, έι, δύο μέτρα
χώμαν θα κερδί͜εις
Απ’ ατού όλ’ θα δι͜αβαίνομ’
’κι γλυτών’ κανείς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατούεκεί (σε τόπο ή σημείο που βρίσκεται σε κάποιο απόσταση)
δι͜αβαίνομ’(για τόπο) περνάμε, διασχίζουμε, (για χρόνο) περνάμε διαβαίνω
έκλωσενγύρισε, έστρεψε
έν’είναι
εξέρομεξέρουμε
έρθαμ’ήρθαμε
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
έχ̌’έχει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κερδί͜ειςκερδίζεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρεμόνγκρεμό
’ξέρτς(εξέρτς) ξέρεις
όλ’όλοι/α
οπίσ’πίσω
πέτεπείτε (προστ.)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
φεύομεφεύγουμε
χάσαιχάνεσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr